เทศบาลตำบลไชยวาน call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 29
เดือนนี้2,416
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)2,455
ทั้งหมด 25,074

image ป้ายประชาสัมพันธ์
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก
4 ล. ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รณรงค์ หยุดเผาป่า
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประชาสัมพันธ์การตรวจเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

picture_as_pdf ประกาศรับสมัครงาน
คุณลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัคร
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10

camera_alt ภาพกิจกรรม
ทต.ไชยวาน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 1 ร่วมกับชุมชน [17 กันยายน 2566]
เทศบาลตำบลไชยวาน จัดโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [7 กันยายน 2566]
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น (อถล.) ลดขยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยวาน ประจำปี 2566 [6 กันยายน 2566]
เทศบาลตำบลไชยวานติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย [8 สิงหาคม 2566]
 
picture_as_pdf ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทรศัพท์ : 088-3168542
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทรศัพท์ : 088-3168542
ภารกิจ
Facebook Page
facebook เทศบาลตำบลไชยวาน

image สถานที่ท่องเที่ยว
วัดป่าไชยวานอุดรธานี [26 มิถุนายน 2566]
บ้านเพียปู่ เมืองโบราณ [26 มิถุนายน 2566]
วัด [15 กุมภาพันธ์ 2565]
 
play_arrow สื่อประชาสัมพันธ์
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
25/09/2566
25/09/2566
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566
กพส.
22/09/2566
25/09/2566
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กศ.
25/09/2566
25/09/2566
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
สน.คท.
22/09/2566
25/09/2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
22/09/2566
25/09/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
07/09/2566
25/09/2566
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ