:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวัชนี สงวนนาม
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
042-265567 ต่อ 23
นางสาวชฎาพร ประชุมสาย
นักวิชาการสาธารณสุข
042-265567 ต่อ 23
นายทองแดง ขันธวิชัย
คนงานประจำรถขยะ
042-265567 ต่อ 23
นายสมศักดิ์ สุวงศ์ภักดี
คนงานประจำรถขยะ
042-265567 ต่อ 23
นายจิตรินทร์ เสียงเลิศ
พนักงานขับรถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS)
042-265567 ต่อ 23
นายชไนย์ นาแว่น
คนงานจ้างเหมา
042-265567 ต่อ 23
นายวิทยา จันโท
คนงานป้องกันและควบคุมโรค
042-265567 ต่อ 23
นายจินดา กอแก้ว
คนงานจ้างเหมา
042-265567 ต่อ 23
นายณัฐวุฒิ ศรีเข่ง
คนงานประจำรถขยะ
042-265567 ต่อ 23
นางสาวพรจันทา บุญอภัย
พนักงานทั่วไป
042-265567 ต่อ 23
นายพินิจ แก้วปราณี
คนงานจ้างเหมา
042-265567 ต่อ 23
นางไพรวรรณ กล้าหาญ
คนงานจ้างเหมา
042-265567 ต่อ 23
นายวิทยา จันโท
คนงานจ้างเหมา
042-265567 ต่อ 23
นายขันติ จันทะชา
คนงานจ้างเหมา
042-265567 ต่อ 23
นายปรเมศ สองเมือง
คนงานจ้างเหมา
042-265567 ต่อ 23