:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 090-1422096
สำนักปลัด
นายนพพล พิมพิวาล
หัวหน้าสำนักปลัด
081-0148122
นางสาวรัตนา ศรีลาวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
091-6918745
นายสุธิรพันธ์ ภูแต้มนิล
นิติกร
095-8879249
นางโชติกา อินทร์หาญ
นักจัดการงานทั่วไป
โทร 042-265567 ต่อ 18
นางอุไรวรรณ ขันธวิชัย
คนงานจ้างเหมา
042-265567 ต่อ 18
นางนันทนา มีจินดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
042-265567 ต่อ 18
นายศุกิจจา เตือนขุนทด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
042-265567 ต่อ 18
นายเชษฐา ทวีทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
098-6483383