:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 090-1422096
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จ่าเอกชัยวิชิต นามมูลตรี
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
089-5748873
นางนิตยา สอนเสนา
ครู คศ ๑
042-265567 ต่อ 21
นางยุพเยาว์ เดชราช
ครู คศ.๑
042-265567 ต่อ 21
นางศิรินทิพย์ ขุนหาญ
ครู คศ ๑ รักษาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าบ่อวารีรินทร์
042-265567 ต่อ 21
นางการะเกด ไชยวาน
ผู้ดูแลเด็ก
042-265567 ต่อ 21
นางสาวรวิวรรณ รอดมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
042-265567 ต่อ 21
นางมะลิ อาษากิจ
ครู คศ ๑ รักษาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุดมมงคล
042-265567 ต่อ 21
นางหนูพันธ์ คำควร
ครู คศ.๑
042-265567 ต่อ 21
นายกิตติธัช ผิวดำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
042-265567 ต่อ 21
-ว่าง-
ครู คศ.๑ รักษาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยนาถวราราม
042-265567 ต่อ 21
นางสาวทัศวรรณ ขันธวิชัย
ผู้ดูแลเด็ก
042-265567 ต่อ 21
-ว่าง-
ครู คศ.๑ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทอง
นางวรรณา ผ่านแสนเสาร์
ผู้ดูแลเด็ก
042-265567 ต่อ 21
นางสาวศิวิมล เจริญผล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
042-265567 ต่อ 21