:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 090-1422096
กองคลัง
รอดำเนินการ
นางสาวเย็นจิต เพชรพรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
042-265567 ต่อ 16
น.ส. สุพิศภรณ์ ทวีทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
083-2907034
นางสาวนวรัตน์ ภูพุฒ
นักวิชาการพัสดุ
082-8527306
นางสายลม ไชยวาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
042-265567 ต่อ 16
นางฐิติรัตน์ นามมูลตรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
042-265567 ต่อ 16
น.ส.อัญชุลี เซพซอง
คนงานจ้างเหมา
นายพิธังกุล แพงคำฮัก
คนงานจ้างเหมา
042-265567 ต่อ 16
น.ส.กนิษฐา เหล็กกล้า
คนงานจ้างเหมา
042-265567 ต่อ 16
น.ส.กนกวรรณ จันโท
คนงานจ้างเหมา
042-265567 ต่อ 16
นายอดิศักดิ์ ศรีเข่ง
พนักงานขับรถยนต์
042-265567 ต่อ 16