เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ออกเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิประจำเทศบาลตำบลไชยวาน
    เมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลไชยวาน ประกาศให้ประชาชนรับทราบ เรื่องสำนักงา...
  ทต.ไชยวาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย กอ.รมน....
    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลไชยวาน ร่วมกับอำเภอไชยวาน โดยนายทวนทอง จาดนอ...
  สทภ.3 ช่วยเหลือภัยแล้งในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน
    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลไชยวาน ได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว...
  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด โคว...
    เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นายทวนทอง จาดนอก ผอ.กองวิชาการฯ รรท. ปลัดเทศบาล ปฏิบัต...

 

 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08