วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(คลอรีน) กิจการประปา
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสายหลักและสายรอง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายรวมคะแนการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน และนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อบัตรเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน และนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน และนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง) โรงเรียน ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคม 2564 ภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2563 ภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-5171 อด.กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง