วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์Multofunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง กองคลังเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อมอเตอร์กวนสารเคมี จำนวน 2 ชุด กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัดเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อประตูน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด 300 มม. กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกเทข้าง ทะเบียน อด 9896 กองช่างเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ เทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม พัฒนาทักษะอาชีพประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง