เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เทศบาลตำบลไชยวานได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ "ไชยวานน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เศรษฐกิจก้าวนำ การศึกษาก้าวหน้า มุ่งพัฒนาสังคม สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน"