เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            การคมนาคม/ขนส่ง

            มีการติดต่อทางบกทางเดียวโดยมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข2239ตัดผ่านทางทิศตะวันตกถนนร... อด. 11010ตัดผ่านกลางชุมชนเชื่อมหมู่บ้านต่างๆภายในเขตเทศบาลและตำบลใกล้เคียงมีรถโดยสารประจำทางจากเทศบาลตำบลไชยวานถึงอุดรธานีวันละ10เที่ยวและมีรถศรีธาตุหนองหานผ่านทุก30นาทีการบริการรถโดยสารประจำทางไม่มีปัญหาในการเดินทาง

            การบริการไฟฟ้า

            ภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวานมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนมีบริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางหลวงจังหวัดและถนนสายหลักทุกหมู่บ้าน

 

            การประปา

            เทศบาลตำบลไชยวานได้รับโอนกิจการประปาจากกรมโยธาธิการและเทศบาลตำบลไชยวานได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนแล้ว จำนวน1,751ครัวเรือนสามารถผลิตน้ำประปาได้1,178,467 ลิตร/วันมีรายได้จากกิจการประปา3,371,858.-บาท(ข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

            การสื่อสารและการคมนาคม

                        เทศบาลตำบลไชยวานมี       ที่ทำการไปรษณีย์                 จำนวน    1  แห่ง

                                                            ตู้โทรศัพท์สาธารณะ             จำนวน  15  แห่ง

                                                            หอกระจายข่าวในพื้นที่เทศบาล  10  แห่ง

            แหล่งน้ำ

                        เทศบาลตำบลไชยวานมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค   จำนวน   8  แห่ง  ดังนี้

                        1.  หนองไชยวาน               5.  หนองยาง

                        2.  หนองเพียปู่                 6.  ห้วยกุดลม

                        3.  หนองชาด                   7.  ห้วยเอเฮ

                        4.  หนองตูม                     8. หนองเรือ