เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

ด้านการท่องเที่ยว

            เทศบาลตำบลไชยวานมีสถานที่ที่จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้แก่สวนสาธารณะหนองไชยวานและมีกมโลเจดีฐ์วัดป่าสันติกาวาสองค์หลวงปู่วัดกู่แก้ววิทยารามซึ่งเป็นโบราณวัตถุเก่าแก่เป็นที่สักการบูชาของประชาชนทั่วไป

ด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

            ในเขตเทศบาลตำบลไชยวานมีวัดทั้งหมด10วัดดังนี้

            1.  วัดป่าสันติกาวาส                       6.  วัดอุดมมงคล

            2.  วัดกู่แก้ววิทยาราม                      7.  วัดป่าไชยวาน

            3.  วัดโพธิ์ทอง                              8.  วัดมงคลศรีไชยวาน

            4.  วัดไชยนาถวราราม                     9.  วัดโนนสังกา

            5.  วัดท่าบ่อวารีรินทร์                      10. วัดศรีเพียปู่

            มีประเพณีตาม ฮีตสิบสองคองสิบสี่  ที่สำคัญดังนี้

            1.  ประเพณีเดือนอ้าย         ( เดือนธันวาคม)    ประเพณีเข้ากรรม

            2.  ประเพณีเดือนยี่            (เดือน มกราคม)    ประเพณีทำบุญข้าวคูณลาน

            3.  ประเพณีเดือนสาม         (เดือน กุมภาพันธ์) ประเพณีบุญข้าวจี่

            4.  ประเพณีเดือนสี่            (เดือนมีนาคม)      ประเพณีบุญมหาชาติ บุญผะเหวด

            5.  ประเพณีเดือนห้า           (เดือน เมษายน)    ประเพณีสงกรานต์

            6.  ประเพณีเดือนหก          (เดือนพฤษภาคม)              ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีบุญสรงกู่

            7.  ประเพณีเดือนเจ็ด          (เดือนมิถุนายน)     ประเพณีบุญเบิกบ้าน,บุญเลี้ยงอาฮักหลักบ้าน, บุญเลี้ยงผีตาแฮก

            8.  ประเพณีเดือนแปด         (เดือนกรกฎาคม)   ประเพณีบุญข้าวพรรษา

            9.  ประเพณีเดือนเก้า           (เดือนสิงหาคม)    ประเพณีบุญข้าวประดับดิน

            10. ประเพณีเดือนสิบ          (เดือนกันยายน)ม   ประเพณีบุญเข้าสากหรือข้าวสารท

            11. ประเพณีเดือนสิบเอ็ด     (เดือนตุลาคม)      ประเพณีบุญออกพรรษา

            12.ประเพณีเดือนสิบสอง       (เดือนพฤศจิกายน)            ประเพณีบุญกฐิน,ประเพณีลอยกระทง

ด้านการศึกษา

            เทศบาลตำบลไชยวานมีโรงเรียนทั้งหมด     4  แห่ง   คือ

            1. โรงเรียนไชยวานวิทยา      (โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา)

            2. โรงเรียนอนุบาลไชยวาน   (สังกัดสพฐ  เขต 3)

            3. โรงเรียนเพียปู่- หนองเรือ (สังกัดสพฐ เขต 3)

            4. โรงเรียนร่มเกล้า2           (สังกัดสพฐ เขต 3)

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน   5   แห่ง   คือ

            1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าบ่อวารีรินทร์           (สังกัดกรมศาสนา)

            2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยนาถวราราม          (สังกัดกรมศาสนา)

            3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุดมมงคล                 (สังกัดกรมศาสนา)

            4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียปู่-หนองเรือ             (สังกัดกรมพัฒนาชุมชน)

            5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลไชยวาน    (สังกัดสปช.)

            และมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน     จำนวน   1   แห่ง

ด้านสาธารณสุข

            เทศบาลตำบลไชยวานมีโรงพยาบาลจำนวน1แห่งคือโรงพยาบาลไชยวานขนาด30เตียง

                        มีสถานพยาบาลเอกชน                    จำนวน    1  แห่ง

                        มีร้านขายยา                                 จำนวน    5  แห่ง

                        มีอัตราการใช้ส้วมราดน้ำครบทุกครัวเรือน