เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
กองประปา

   
 
  นายปกรณ์   สมบัติกำไร  
  รักษาการผู้อำนวยการกองประปา   
     
   
  -ว่าง-
 
  เจ้าหน้าที่ธุรการ   
     

นายธรรมนูญ  สุทธิบุญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   
นางจริยาพร ผิวดำ  นางจำเนียร  บุญอภัย นางสาวสมคิด เสาไทยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   คนงานทั่วไป (จัดเก็บรายได้)

 

  นายศุภจิต  ทวีทรัพย์

 คนงานจัดเก็บรายได้

      นายวิเชียร รักสุจริตช

 คนงานจ้างเหมา(ช่วยงานช่างประปา)