เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

กองประปา

   
 
  นายปกรณ์   สมบัติกำไร  
  รักษาการผู้อำนวยการกองประปา   
     
 
 
 
  จุฑาลักษณ์ บาริศรี  
  เจ้าหน้าที่ธุรการ   
     
   
นางจริยาพร ผิวดำ  นางจำเนียร  บุญอภัย นางสาวสมคิด เสาไทยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   คนงานทั่วไป (จัดเก็บรายได้)
 
 
นายสมเกียรติ ใจทน    นายศุภจิต  ทวีทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้    คนงานจัดเก็บรายได้ 
     
 


  นายรักษ์พิเชฐ  แสงชาติ
 

เจ้าพนักงานการประปา
หัวหน้าฝ่ายผลิตน้ำ


 
 
นายจิรายุทธ นันทราช   นายจักราวุธ โสภาบุตร
คนงานจ้างเหมา(ช่วยงานผลิตน้ำประปา)   คนงานจ้างเหมา(ช่วยงานผลิตน้ำประปา)
     
 


  นายรักษ์พิเชฐ  แสงชาติ
  เจ้าพนักงานการประปา
หัวหน้าฝ่ายจำหน่ายและบริการ

 
 

นายเกรียงศักดิ์  พื้นพรหม      นายวิเชียร รักสุจริตช
 คนงานจ้างเหมา(ช่วยงานช่างประปา)    คนงานจ้างเหมา(ช่วยงานช่างประปา)