เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
กองวิชาการและแผนงาน

   
 
  นายทวนทอง จาดนอก  
  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน  
     
     
   นางสายชล  เหมือนสีเลา  
  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   
     
  นางสาวนัฐฐากรณ์  โคตะนนท์
 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
     
     
  นายสุธิรพันธ์ ภูแต้มนิล  
  นิติกร   
 
   

 นางพิศภรณ์ คุณสิทธิ์ 


 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
นส.จาริณี ไชยวาน
นส.เยาวรัตน์ นิคมเขตต์
คนงานจ้างเหมา
คนงานจ้างเหมา