เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

   
089-3544523
 
   นางรชาดา  หรัญรัตน์  
  รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม   
 
   
 

094-4695865
 

 นางวัชนี  สงวนนาม
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม  
 
098-1489599
 
 
093-8409946
  นางจิราภรณ์  จันมีแก้ว   นางสาวนิจวรรณ  ทาสะโก
  คนงานบันทึกข้อมูล   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
     
กองสวัสดิการและสังคม
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส งานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น งานประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานสู่ชุมชน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
สายด่วนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
       สายด่วนคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลตำบลไชยวาน
นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง
นายปริญญา ประสมศรี
นายทศพร กิริยะ
นายสังคม เมืองจันทร์

นายกเทศบาลตำบลไชยวาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยวานรองนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
ประธานสภาเทศบาลตำบลไชยวาน
โทรศัพท์ 042-265343
โทรศัพท์ 088-3168542
โทรศัพท์ 085-9246129
โทรศัพท์ 081-9741693
โทรศัพท์ 087-4220530
        สายด่วนหัวหน้าส่วนราชการ
นายครรชิต จิตตยะโศธร
นายสุขสันต์ กุลดวงจันทร์
นางสมฤดี ทาสะโก
นายปกรณ์ สมบัติกำไร
นางรชาดา หรัญรัตน์
นางศดานันท์ บุตรวงศ์
นายพิชิต ภูมิเพ็ง
จ่าเอกระวี วรรณเทพ
นายปดิพัทธ์ อัครภูมิผล
ปลัดเทศบาลตำบลไชยวาน
รองปลัดเทศบาลตำบลไชยวาน
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช่าง
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองการศึกษา
หัวหน้าผ่ายป้องกันฯ
พยาบาลวิชาชีพ
โทรศัพท์ 089-5722125
โทรศัพท์ 080-4052554
โทรศัพท์ 089-7113853
โทรศัพท์ 083-6613030
โทรศัพท์ 089-3544523
โทรศัพท์ 091-0656832
โทรศัพท์ 087-9508018
โทรศัพท์ 089-1506351
โทรศัพท์ 086-6403466

        สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกระวี วรรณเทพ หัวหน้าผ่ายป้องกันฯ โทรศัพท์ 089-1506351