เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายปดิพัทธ์   อัครภูมิผล
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 
นายสมศักดิ์   ทวีทรัพย์ 
นายสำลี   เนตรจันทร์
 พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
คนงานประจำรถขยะ
 
นายณัฐวุฒิ  ศรีเข่ง นายสมคิด ทวีทรัพย์ 
คนงานประจำรถขยะ
 คนงานประจำรถขยะ

 
นายสมัย  บุญศิริ  นายทองแดง  ขันธวิชัย
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 
 นายสมศักดิ์ สุวงศ์ภักดี 
  นางสาวอนงลักษณ์  จันเขีย
คนงานประจำรถขยะ
คนงานจ้างเหมา
   
นายจิตรินทร์  เสียงเลิศ นายเพ็ง สุภาพ
พนักงานขับรถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) พนักงานขับรถกระเช้าและขับรถดูด สิ่งปฏิกูล 

 
นายวิทยา จันโท
นายชไนย์   นาแว่น 
คนงานป้องกันและควบคุมโรค  คนงานจ้างเหมา
 
นายสุบรร  ใจทน นายจินดา   กอแก้ว
คนงานจ้างเหมา  คนงานจ้างเหมา
   
นางไพรวรรณ    กล้าหาญ นายพินิจ   แก้วปราณี
คนงานจ้างเหมา 
 คนงานจ้างเหมา


นางสุภาภรณ์    สวยรูป   นางสุนันทา  อิมพิราษ
คนงานจ้างเหมา    คนงานจ้างเหมา
 
 
 
 
   
 นายสุรศักดิ์ อยู่เย็น  นายขันติ จันทะชา
คนงานจ้างเหมา   คนงานจ้างเหมา 
   
 นายวิทยา จันโท นายอนุรักษ์     ภูมิศรีแก้ว
คนงานจ้างเหมา คนงานจ้างเหมา

 
นายปรเมศ  สองเมือง
คนงานจ้างเหมา