เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นายณัฐวุฒิ  ศรีเข่ง นายทองแดง  ขันธวิชัย
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 
 นายสมศักดิ์ สุวงศ์ภักดี 
  นางสาวอนงลักษณ์  จันเขีย
คนงานประจำรถขยะ
คนงานจ้างเหมา
 
นายจิตรินทร์  เสียงเลิศ นายชไนย์   นาแว่น 
พนักงานขับรถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS)  คนงานจ้างเหมา

 
นายวิทยา จันโท
นายจินดา   กอแก้ว
คนงานป้องกันและควบคุมโรค คนงานจ้างเหมา
   
นายสุบรร  ใจทน นายพินิจ   แก้วปราณี
คนงานจ้างเหมา   คนงานจ้างเหมา
   
นางไพรวรรณ    กล้าหาญ  นางสุนันทา  อิมพิราษ
คนงานจ้างเหมา 
คนงานจ้างเหมา

 นายวิทยา จันโท  นายขันติ จันทะชา
คนงานจ้างเหมา   คนงานจ้างเหมา 
   
นายปรเมศ  สองเมือง 
คนงานจ้างเหมา