เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุขสันต์ กุลดวงจันทร์
รองปลัดเทศบาล

 

 
นายสุขสันต์ กุลดวงจันทร์ นางศดานันท์ บุตรวงศ์ นางสมฤดี ทาสะโก
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน ผู้อำนวยการกองคลัง 

 

 
 
นายปกรณ์ สมบัติกำไร นายปดิพัทธ์  อัครภูมิผล นายพิชิต ภูมิเพ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง พยาบาลวิชาชีพรักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
   
นางจุฑารัตน์ หรัญรัตน์ นายปกรณ์ สมบัติกำไร
รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  รักษาการผู้อำนวยการกองประปา