เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายทวนทอง จาดนอก
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

 
-ว่าง- นายทวนทอง จาดนอก -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน ผู้อำนวยการกองคลัง 

 

 
 
นายปกรณ์ สมบัติกำไร -ว่าง- -ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
   
นางจุฑารัตน์ หรัญรัตน์
นายปกรณ์ สมบัติกำไร
รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
รักษาการผู้อำนวยการกองประปา