เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

1. ลักษณะที่ตั้ง

            เทศบาลตำบลไชยวานมีเนื้อที่   10.4   ตารางกิโลเมตร   ตั้งอยู่ที่   191  หมู่ที่  2   บ้านไชยวาน  ถนนไชยวาน-ศรีธาตุอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี    62  กิโลเมตร   เทศบาลตำบลไชยวานจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล ฐานะเป็นสุขาภิบาลไชยวาน และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลทั้งหมดทั่วประเทศ เมื่อพุทธศักราช  2542   ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม  116 ตอนที่ 9 ก  ลงวันที่24  กุมภาพันธ์  2542   เป็นผลให้สุขาภิบาลไชยวาน  เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลไชยวานตั้งแต่ วันที่  25 พฤษภาคม  พ.ศ.  2542   เป็นต้นมา  และเมื่อวันที่  19  ตุลาคม 2550  เทศบาลตำบลไชยวานได้ปรับขนาดเทศบาล จากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง 

 

2. ประชากร/หมู่บ้าน  เทศบาลตำบลไชยวานมีทั้งหมดจำนวน10หมู่บ้านดังนี้

 

 

            ข้อมูล     วันที่  9   มิถุนายน    2558

สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น(ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2554

            -  จำนวนผู้มีสิทธิ               6,168    คน

            -  จำนวนผู้ไปใช้สิทธิ                       3,936    คน

            -  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์                        63.81    %

            -  จำนวนบัตรเสีย               73ใบ

            -  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์                        1.85   %

 

3. ที่ตั้งอาณาเขตเขตการปกครองของเทศบาลตำบลไชยวาน

                        ด้านเหนือตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 2239

แยกทางหลวงหมายเลข  22 (บ้านต้อง) ศรีธาตุ  ตามแนวเส้นตั้งฉาก  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะ  500  เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนน  รพช. อุดรธานี  11010  ไชยวาน- คำบอน  บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2239  แยกทางหลวงหมายเลข  22  (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ไปทางทิศเหนือ  ระยะ  1,000  เมตร

                        จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  ผ่านทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 2239  แยกทางหลวงหมายเลข  22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ  ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239  แยกทางหลวงหมายเลข 22(บ้านต้อง)-ศรีธาตุ  ฟากตะวันออก  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนน รพช.  อุดรธานี  11010 ไชยวาน- คำบอน บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239  แยกทางหลวงหมายเลข  22  (บ้านต้อง)

-ศรีธาตุ ตามแนวทางหลวง จังหวัด  หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข  22  (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ  ไปทางทิศเหนือ  ระยะ 1,000  เมตร

                        จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุไปทิศตะวันออกผ่านห้วยเอเฮ ถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเอเฮ ฝั่งตะวันออก

                        ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบริมห้วยเอเฮ ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ  ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเอเฮ ฝั่งเหนือ  ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน  รพช.  อุดรธานี  11010  ไชยวาน คำบอน  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง  บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี 11010  ไชยวาน คำบอน  ไปทิศตะวันออก  ระยะ 800  เมตร

                        จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งอยู่ริมถนน  รพช.อุดรธานี

11010  ไชยวาน-คำบอน  ฟากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง  บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี 11010  ไชยวาน คำบอน  ไปทิศตะวันออก  ระยะ 800  เมตร

จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านถนนไปบ้านหนองแซง ถึง

หลักเขตที่ 6  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองแซง  ฟากตะวันตกตรงจุดที่อยู่ห่าง จากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองแซง  บรรจบกับถนน รพช. อุดรธานี 11010  ไชยวาน คำบอน  ตามแนวถนนไปบ้านหนองแซง  ไปทางทิศใต้  ระยะ  1,200  เมตร

                        ด้านใต้  จากหลักเขตที่  6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านห้วยกุดลม และ

ทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 2239  แยกทางหลวงหมายเลข  22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ  ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 2239  แยกทางหลวงหมายเลข  22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 2239  แยกทางหลวงหมายเลข  22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ  ตัดกับ  ถนนไปบ้านหนองแวง ตามแนว ทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 2239 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ

ไปทางทิศใต้  ระยะ  2,200  เมตร

                        จากหลักเขตที่  7  เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 2239  แยกทางหลวงหมายเลข  22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ  ไปทิศตะวันตกระยะ  500  เมตร  ถึงหลักเขตที่ 8

                        ด้านตะวันตก   จากหลักเขตที่ 8  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 2239  แยกทางหลวงหมายเลข  22 (บ้านต้อง)-ศรีธาตุ ระยะ 500  เมตร  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านถนนไปบ้านหนองแวงและถนนไปบ้านคำยาง  บรรจบหลักเขตที่ 1           

 

4. ลักษณะภูมิอากาศ

                        เป็นแบบมรสุมสามฤดู

                        -  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมพฤษภาคม

                        -  ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนกันยายนโดยเฉลี่ยปริมาณ