เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

กองการศึกษา

   
 
  นายพิชิต ภูมิเพ็ง   
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
     
 
 
   จ่าเอกชัยวิชิต  นามมูลตรี    
   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ  
     
นางนิตยา สอนเสนา    นางยุพเยาว์     เดชราช  นางภักดี    สุขทวี  
 ครู คศ ๑ ครู คศ.๑     ผู้ดูแลเด็ก 
     
     
     
   
 
 
 นางศิรินทิพย์  ขุนหาญ    นางการะเกด ไชยวาน   นางสาวรวิวรรณ  รอดมี
  ครู  คศ ๑   
รักษาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าบ่อวารีรินทร์
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
   
     
 นางมะลิ  อาษากิจ    นางหนูพันธ์     คำควร  นายกิตติธัช  ผิวดำ  
 ครู คศ ๑
รักษาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุดมมงคล
 
ครู คศ.๑      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     
     
  นางเครือวัลย์     เมืองจันทร์   นางสาวทัศวรรณ  ขันธวิชัย 
  ครู   คศ.๑ 
รักษาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยนาถวราราม
  ผู้ดูแลเด็ก 
   
     
นายสุระ ผ่านแสนเสาร์
   นางวรรณา ผ่านแสนเสาร์ 
 ตำแหน่งครู คศ.๑  
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทอง
 
   ผู้ดูแลเด็ก 
   
     
 นางทองสุข  แจ่มใส    นางสาวศิวิมล   เจริญผล 
 ครู คศ ๑
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ-เพียปู่
    
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
   
     
 นางสาวสายฝน ศรีลาวงศ์     นางนงนุช  ทวีทรัพย์ 
  ครู คศ.๑  
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพียปู่
  
    ผู้ดูแลเด็ก