เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

กองช่าง

   
 
  นายปกรณ์  สมบัติกำไร  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
   
จ่าเอกรักษ์พิเชฐ  แสงชาติ
 
นายนิพิชิต   สิทธิศรี 
 เจ้าหน้าที่งานประปา     นายช่างไฟฟ้า
     
นายอำนวย ไชยวาน  นายบัณฑิต   จันทะรัก 
ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
   
 นางสาวประไพพรรณ   กุลสุวรรณ์ นายบุญเนตร    ประเคนบัญชา 

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  พนักงานขับรถตักฯ
 
 
  นายมานพ  พระชัย
 
   พนักงานจ้างทั่วไป  
      
   นายปรีดา  ประสมศรี  
  พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
นายอาทิตย์ พื้นพรหม     
   พนักงานจ้างทั่วไป  
 
 นายอังคาร วงษ์ห่วง

นายเอกลักษณ์  ชนุดรัมย์
คนงานจ้างเหมา 
 
คนงานจ้างเหมา 
 
นายไพศักดิ์ วงษ์อนุ   นายจรัญ    ศรีลาวงศ์
 คนงานจ้างเหมา   คนงานจ้างเหมา


 
นายเดชา  ทองเสนา  
 คนงานจ้างเหมา