เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
กองช่าง

   
 
  นายปกรณ์  สมบัติกำไร  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
 


 

  นายนิพิชิต   สิทธิศรี 

 นายช่างไฟฟ้า  
   
นายอำนวย ไชยวาน นางสาวประไพพรรณ   กุลสุวรรณ์ นายอาทิตย์ พื้นพรหม
ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป 
 

นายไพศักดิ์ วงษ์อนุ
นายบุญเนตร    ประเคนบัญชา 
 คนงานจ้างเหมา

พนักงานขับรถตักฯ