เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

กองคลัง

 
 
 
  นางสมฤดี  ทาสะโก  
  ผู้อำนวยการกองคลัง   
     
 
   
   นางศรีประนอม  มีแสง 
 
 
    นักวิชาการเงินและบัญชี    
 
   
    นางสาวนวรัตน์ ภูพุฒ  
 
    นักวิชาการพัสดุ  
 
     
นางสายลม   ไชยวาน      นางฐิติรัตน์  นามมูลตรี 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 นางสาวธิดาพร พรหมรินทร์   นายศราวุธ ขันธวิชัย 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร    คนงานจ้างเหมา 
     
   นายอดิศักดิ์    ศรีเข่ง  
     พนักงานขับรถยนต์