เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
สำนักปลัด

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นางสาวรัตนา   ศรีลาวงษ์    นางสาวณัฏฐิอร ธนูศิลป์
นายวีระยุทธ  สุภาอ้วน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  นักทรัพยากรบุคคล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ปฏิบัติการ
   
นางนันทนา  มีจินดา  นางอุไรวรรณ    ขันธวิชัย
นายศุกิจจา   เตือนขุนทด  
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานจ้างเหมา  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ  
   
  นางสาวพรจันทา บุญอภัย  นายพนมพร กุลศรี 
  คนงานจ้างเหมา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
  นายพิธังกุล แพงคำฮัก 
นายเชษฐา  ทวีทรัพย์
  คนงานจ้างเหมา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย