เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

สำนักปลัด

 
นายสุขสันต์ กุลดวงจันทร์
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
 
     
นางสาวรัตนา   ศรีลาวงษ์    นางนันทนา กิติราช จ่าเอกระวี วรรณเทพ  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
     
นางนันทนา  มีจินดา   นางสายัณ  เสียงเลิศ นายศุกิจจา   เตือนขุนทด  
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  คนงานภารโรง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ  
     
   นายเสกสรร คำควร  นายพนมพร กุลศรี 
  พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
  นางอุไรวรรณ    ขันธวิชัย    นายเชษฐา  ทวีทรัพย์
    คนงานจ้างเหมา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
  นางสาวพรจันทา บุญอภัย
นายชัยรัตน์ ทองทิพย์
   คนงานจ้างเหมา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        
  นายพิธังกุล    แพงคำฮัก
 
  คนงานจ้างเหมา