เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
สำนักปลัด

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นางสาวรัตนา   ศรีลาวงษ์    -ว่าง-
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
   
นางนันทนา  มีจินดา  นางอุไรวรรณ    ขันธวิชัย
นายศุกิจจา   เตือนขุนทด  
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานจ้างเหมา  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ  
   
  นางสาวพรจันทา บุญอภัย  นายพนมพร กุลศรี 
  คนงานจ้างเหมา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
  นายพิธังกุล แพงคำฮัก 
นายเชษฐา  ทวีทรัพย์
  คนงานจ้างเหมา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย