เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

สภาเทศบาล

 
นายสังคม  เมืองจันทร์
ประธานสภาเทศบาล
 
นายธนิต  กล้าหาญ 
รองประธานสภาเทศบาล
     
นายมังกร  เรไร นายสุพันธ์  ศรีลาวงษ์ นายอำพน  ศรีลาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     
 นายสุนทร  พลถนัด   นายสุนทร  คำควร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     
นายทองสุข  นุ่นภักดี นายบุญเลียบ  วรยศ นายหนูไกล  ขันธวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     
 นายไพบูลย์  บุญอภัย   นายคำปัน  ชานันโท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2