เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
สภาเทศบาล

 
นายสุพันธ์  ศรีลาวงษ์
ประธานสภาเทศบาล
โทร.081-5447828

 
นายพูลศักดิ์  แสงมนตรี
รองประธานสภาเทศบาล
โทร.092-2633670


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยวาน เขต 2

 
   
นายอุดมชัย  คำควร
นายสังคม เมืองจันทร์
นายทองสุข นุ่นภักดี
นายหนูไกร ขันธวิชัย
โทร.080-7976823
โทร.093-5253121
โทร.086-2267399
โทร.061-5929579
        

      

นายมังกร  เรไร

นายสุรชัย  สวยรูป

โทร.081-7490575

โทร.085-7389590

 
   
นายชัยชนะ  จันทรพิบูลย์
นายประเสริฐ  ขานันโท
นายปธานิน  มหาเสนา
นางสวิตตา ฤทธิ์มหา
โทร.085-9254258
โทร.095-8961199
โทร.098-6575684
โทร.061-5674793