เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายศิรสิทธิ์  สมศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทร.088-3168542
นายปริญญา ประสมศรี
นายทศพร  กิริยะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน
โทร.085-9246129 โทร.081-9741693
นายเชิด  นันทราช
นายจันโท เหล่าจันขาม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.083-2903716 โทร.099-2046230