เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

คณะผู้บริหาร

 
นายศิรสิทธิ์  สมศรีทอง
นายกเทศมนตรี
   
นายทศพร  กิริยะ นายปริญญา  ประสมศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน เขต 1 รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน เขต 2
   
นายเชิด นันทราช นายจันโท  เหล่าจันขาม
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมาตรี